• AdobeStock_35274455.jpeg
  • AdobeStock_40684737.jpeg
  • AdobeStock_42110093.jpeg
  • Fotolia_7064041_S_kl.jpg

Przy tworzeniu REDcert uwzględnione zostały różne założenia istotne z punktu widzenia zainteresowanych grup gospodarczych. Założenia te obok zasadniczych przepisów prawnych stanowiły przesłankę dla stworzenia systemów certyfikacji. 


Praca REDcert opiera się na następujących zasadach:


Odpowiedzialność społeczna

Przypisywany biopłynom i biopaliwom wkład jako instrument w walce ze zmianami klimatycznymi idzie w parze z oczekiwaniem spółki, że państwowe systemy zachęt – w tym przypadku biopaliwowa ulga podatkowa – będą stosowane zgodnie z prawem. Jednakże tak samo ważne jest również społeczne oczekiwanie na rzeczywiście skuteczne środki dotyczące zrównoważonego działania, na przykład w zakresie prawidłowego sporządzania bilansów emisji gazów cieplarnianych lub społecznie akceptowalnego sposobu gospodarowania w oparciu o uznawane kryteria. W tej kwestii żąda się zarówno od systemu REDcert, jak i też od każdego innego systemu certyfikacji, że sformułuje on niezbędne reguły postępowania oraz że zadba o ich przestrzeganie.  


Myśl konkurencyjności

Globalny wymiar certyfikacji zrównoważonego rozwoju stanowi duże wyzwanie dla systemów certyfikacji oraz dla jednostek certyfikujących. Przesłanki dotyczące certyfikacji zrównoważonego rozwoju różnią się od siebie w zależności od rodzaju biomasy, jej przeznaczenia, jak i również od miejsca jej wytworzenia lub użycia. Dlatego dla zainteresowanych grup gospodarczych ważne jest doprowadzenie do powstania odpowiedniej konkurencji na rynku usług systemowych i tym samym zapewnienie możliwości wyboru podczas certyfikacji, pozwalające na jej dostosowanie do pożądanego celu.


Konsekwentna realizacja wymagań ustawowych w stosunku 1:1 (w obszarze biopaliw)

Systemy REDcert (Redcert-DE i REDcert-EU) zapewniają zgodne z prawem przeprowadzenie certyfikacji zrównoważonego rozwoju w oparciu o dyrektywę RED (Renewable Energy Directive – dyrektywa o energii ze źródeł odnawialnych). Ponadto dla łańcucha przedsiębiorstw wytwarzających i przetwarzających biomasę systemy te definiują wymagania dotyczące kryteriów społecznych. Kryteria te zostały przejęte z licznych konwencji ILO. Dzięki temu zapewniona zostaje kompatybilność z innymi zatwierdzonymi przez właściwe organy systemami certyfikacji zarówno na etapie przyjęcia, jak i na etapie wydawania biomasy, a to pozwala uniknąć ograniczeń czy też redukcji, które w obrocie towarowym są zjawiskiem niedopuszczalnym.


Uznanie własnej odpowiedzialności

Zainteresowane grupy gospodarcze, które w roku 2010 utworzyły korporacyjny system certyfikacji (REDcert-DE), udokumentowały swoją własną odpowiedzialność w ten sposób, że nie czekały biernie na „nieuniknioną” certyfikację, lecz korzystały z istniejącej swobody i aktywnie wspierały temat „zrównoważonego rozwoju.”


Aktywne kształtowanie przyszłości

Wejście w obszar certyfikacji zrównoważonego rozwoju biomasy przeznaczonej do wykorzystania w celach energetycznych oznacza w perspektywie stworzenie warunków umożliwiających późniejszą certyfikację wszelkiego rodzaju biomasy niezależnie od jej przeznaczenia – co mogłoby być postulatem zarówno ze strony ustawodawców, jak i ze strony wpływów pochodzących ze świata rynkowego. Ponieważ większość przedsiębiorstw nie tylko wykorzystuje biomasę do celów energetycznych, ale już znalazła inne możliwości wykorzystania produktów sprzężonych i ubocznych, lub też inne możliwości wykorzystania tego samego „materiału wyjściowego”, przedsiębiorstwa mają możliwość odpowiednio wcześniejszego wyznaczenia kierunku swojego rozwoju.


Pragnienie efektów synergii.

Duża ilość systemów certyfikacji przeznaczonych dla różnych form wykorzystania biomasy stanowi dla przedsiębiorstw obciążenie nie tylko natury organizacyjnej (dokumentacja, ewidencjonowanie itp.), ale również natury finansowej, ponieważ każdy system z reguły ma swoje własne wymagania certyfikacyjne, dotyczące na przykład odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi kontrolami, lub też dotyczące kwalifikacji audytorów. System REDcert ma pomóc w odpowiednio wczesnym rozpoznaniu i wykorzystaniu istniejącego potencjału synergii zarówno w zakresie prezentacji i dokumentacji, jak i również w zakresie prowadzenia certyfikacji (kontrole neutralne). To obejmuje również rozszerzenie zakresu zastosowania programu certyfikacji REDcert na inne formy wykorzystania biomasy (patrz REDcert2). Celem tego jest koncepcja certyfikacji, która producentom surowców oferuje przede wszystkim takie rozwiązanie, które będzie uznawane niezależnie od użytkownika końcowego i we wszystkich obszarach wykorzystywania biomasy. 


Żądanie praktyczności w zastosowaniu

Zaangażowanie specjalistów ze wszystkich zainteresowanych grup gospodarczych, w szczególności praktyków z zakładów będących jednostkami łącznikowymi, powinno być gwarancją tego, że system będzie ukierunkowany na aspekty praktyczne.

We use cookies
Szanujemy twoją prywatność. Używamy tylko funkcjonalnych plików cookie, aby zapewnić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Pliki cookies inne niż absolutnie niezbędne do technicznego działania serwisu nie są wykorzystywane przez REDcert. Możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia zgłoszenia możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą dostępne.